III PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Świątki - Przedmiotem sprzedaży jest samochód specjalny – pożarniczy STAR 244, zabudowa Jelcz 008 GMB


    1. Szczegółowe dane identyfikacyjne pojazdu:
    1) rok budowy     – 1986;
    2) numer rejestracyjny    – NOL 25XC;
    3) rodzaj silnika     – z zapłonem samoczynnym;
    4) moc silnika     – 150 kM;
    5) pojemność silnika    – 6842 cm3;
    6) rodzaj paliwa     – olej napędowy;
    7) rodzaj nadwozia     – specjalne, zabudowane;
    8) masa własna     – 8680 kg;
    9) ładowność     – 6 osób;
    10) kolor nadwozia     – czerwony;
    11) stan licznika     – 11327 km;
    12) data pierwszej rejestracji   – 24.09.1986 r.;
    13) rodzaj i stan ogumienia   – rozmiar 9.00x20 (przód – Kamaz, tył – Stomil, zużycie 50%).
    14) badanie techniczne    – brak
    15) stan techniczny    – dobry. Ujawniono śladowe ogniska korozji. Akumulatory z 2015 roku. Silnik przeszedł gruntową naprawę w 2018 roku. Pozostała część wyposażenia pożarniczego – działki wodno-piankowe.
      
Cena wywoławcza 5 500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset zł.) brutto

Wadium: 300,00 zł
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
    1. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta.
    2. numer telefonu,
    3. numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,
    4. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
    5. wadium w wysokości 300,00 zł. wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w Świątkach nr 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 lub w kasie Urzędu Gminy w Świątkach najpóźniej do godz. 1500 w przeddzień przetargu.
       Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży pojazdu zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupiony pojazd.
       Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
       Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.
       Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
    6. oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

    1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 09 listopada 2020 r. do godz. 14:00.
       Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
      
       Gmina Świątki
       11-008 Świątki, Świątki 87
       z dopiskiem:
       „Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego marki STAR 244, zabudowa Jelcz 008 GMB nr rej. NOL  25 XC– nie otwierać przed 09.11.2020 r. godz.14:00”
      
    2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7:00-15:00 – oraz w piątki w godz. 7:00-12:00.
    3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dodatkowe:

    1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
    2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Świątki.
    3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży.