Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Świątki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) o wartości sz


CPV:
CPV 90500000-2 usługi związane z odpadami
CPV 90512000-9 usługi transportu odpadów
CPV 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 214.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
1) Wykonawca jest obowiązany wykazać, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy Świątki w zakresie odbioru odpadów opisanych w przedmiocie zamówienia;
b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Świątki, o którym mowa w art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 143 );
c) aktualne zezwolenie na transport odpadów wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875..) lub zaświadczenie o wpisie do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875..), w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
d) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875..) w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, lub aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875..) w zakresie zbierania odpadów objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, lub inne ważne zezwolenie obejmujące swym zakresem zezwolenie na zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
e) zaświadczenie (lub inny dokument) o wpisie do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wymagany zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.797, 875..) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 w/w. ustawy,
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
1) Wykonawca jest obowiązany wykazać, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
c) w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął roczny obrót w kwocie 300.000,00 zł w tym w obszarze odbioru i transportu odpadów na kwotę 250.000,00 zł rocznie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) doświadczenie zawodowe: dla uznania że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż:
a) w okresie ostatnich 3 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania polegające na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w sposób ciągły przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej masie co najmniej 850 Mg każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) Wykonawca złoży także oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w § VI ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ „Wykazu wykonanych usług”, o którym mowa w §VI ust. 6 pkt 1) SIWZ. Do przedmiotowego załącznika nr 3 należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane w sposób należyty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że chociaż jeden z nich lub łącznie spełniają w/w warunek,
5. wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
1) dla uznania, że wykonawca spełnia warunek urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wykonawca jest obowiązany wykazać posiadanie:
a) co najmniej dwóch pojazdów specjalnych bezpylnych (śmieciarka) z funkcją kompaktującą przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach 60 l -1100 l, w tym jeden pojazd – śmieciarka na podwoziu dwuosiowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 4600 kg o nacisku nieprzekraczającym 3,5 t na oś,
b) co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
c) co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
d) Bazy magazynowo-transportowej, której wyposażenie oraz sposób funkcjonowania będzie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122); w szczególności baza musi być usytuowana w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Świątki, na terenie, do którego wykonawca posiada tytuł prawny.
e) Wszystkie wskazane pojazdy muszą posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa badania i przeglądy.
6. kadra techniczna:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli :
a) Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował min. 4 osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.
b) kierowcy - minimalne wymagania:
c) z uprawnieniami do kierowania pojazdami kat. C posiadający aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej,
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VI ust. 1 SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 4 do SIWZ, o którym mowa w §VI ust. 6 pkt.2) SIWZ.


Termin realizacji:
01.01.2021 - 31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
sekretariat Urzędu

Oferty można składać do:
2020-11-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2020-11-10 godz: 12:05

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy w Świątkach, 11-008 Świątki 87, w pokoju nr 17 /sekretariat/ w terminie do dnia 10-11-2020r. do godziny 12:00

Kryteria wyboru:
cena - 60%
aspekty społeczne - 40%


Wadium:
6 000,00 zł

Uwagi:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości: 6.000,00 zł w terminie do dnia 10-11-2020 r. do godz. 12:00
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jonkowie Oddział Świątki Nr konta bankowego: 63 8857 1025 3001 0000 0101 0004 z dopiskiem: „wadium – ROS.271.11.2020”. , o uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
3) Gwarancji bankowej
4) Gwarancji ubezpieczeniowej
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310.)
3. W zależności od wybranej formy wadium (ust. 2 pkt 2-5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.
4. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):
1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Świątki reprezentowaną przez Wójta Gminy Świątki,
2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),
3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),
4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),
5. w przypadku wniesienia wadium w formie inna niż pieniężna przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie, z treści przedłożonego dokumentu winno wynikać, że zabezpiecza ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie,
6. musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP tj. być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
1) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy PZP)
4) być gwarancją nie odwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy PZP).
7. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
10. Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie odrzucona przedmiotowego postępowania.


Firmy uczestniczące