O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

informuję o zwołaniu
w dniu 3 grudnia 2020 roku o godz. 12:00
XXV Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach,
Świątki 87, 11-008 Świątki
Porządek obrad:
    1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
    2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy Świątki.
    3. Przyjęcie protokołu z XXIII oraz XXIV sesji Rady Gminy Świątki.
    4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XXIII, a XXV sesją.
    5. Projekt uchwały Nr XXV/207/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2020 – 2035.
    6. Projekt uchwały Nr XXV/208/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2020.
    7. Projekt uchwały Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2021 – 2035.
    8. Projekt uchwały Nr XXV/210/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świątki na rok 2021.
    9. Projekt uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
    10. Projekt uchwały Nr XXV/212/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Świątki w 2021 roku.
    11. Projekt uchwały Nr XXV/213/2020 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Świątki.
    12. Interpelacje i zapytania radnych.
    13. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
    14. Wolne wnioski i informacje.
    15. Zamknięcie sesji.

 


Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikows