WÓJT GMINY ŚWIĄTKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W ŚWIĄTKACH

        I. Stanowisko pracy – ds. zarządzania kryzysowego, obrony ludności, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.
        II. Wymagania:
    1. niezbędne:
    1) obywatelstwo polskie,
    2) wykształcenie wyższe – co najmniej II-go stopnia,
    3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    4) niekaralność  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
    2. dodatkowe:
    1) znajomość przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy tj. m.in.:
    a) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych;
    b) ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych;
    c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    d) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
    e) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
    f) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
    g) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
    h) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
    2) kategoria prawa jazdy „B”;
    3) praktyczna umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej;
    4) umiejętność myślenia strategicznego i precyzyjnego formułowania myśli;
    5) umiejętność redagowania pism w sposób czyniący je zrozumiałymi dla czytającego;
    6) umiejętność logicznego wyciągania wniosków z przyjętych założeń;
    7) odporność na stres;
    8) komunikatywność;
    9) umiejętność pracy w zespole.

        III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    1. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej:
    1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny;
    2) współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony;
    3) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
    4) udzielanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodzin oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych;
    5) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i  rzeczowymi na rzecz obronności kraju;
    6) tworzenie oraz nadzór nad utworzonymi formacjami obrony cywilnej,
    7) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności;
    8) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym;
    9) prowadzenie ewidencji osób tymczasowo aresztowanych i skazanych prawomocnym wyrokiem;
    10) prowadzenie spraw z zakresu poboru i akcji kurierskiej;
    11) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego;
    12) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
    2. W zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania kryzysowego:
    1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;
    2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
    a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego;
    b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;
    3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów                         z zakresu zarządzania kryzysowego;
    4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta;
    5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
    6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
    7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
    8) nadzorowanie i koordynowanie działań gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
    3. W zakresie ochrony danych osobowych – pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych:
    1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r.      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
    2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
    3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
    4) współpraca z organem nadzorczym;
    5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
    6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia;
    7) prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności;
    8) prowadzenie innej niezbędnej dokumentacji i wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych, wynikających                  z innych przepisów.
    4. W zakresie ochrony informacji niejawnych – pełnienie funkcji Pełnomocnika                   ds. Ochrony Informacji Niejawnych1:
    1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
    2) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
    3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
    4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów                       o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
    5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,                           i nadzorowanie jego realizacji;
    6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
    7) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
    8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę                 w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, obejmującego wyłącznie:
    a) imię i nazwisko;
    b) numer PESEL;
    c) imię ojca;
    d) datę i miejsce urodzenia;
    e) adres miejsca zamieszkania lub pobytu;
    9) określenie dokumentu kończącego procedurę, datę jego wydania oraz numer;
    10) przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.
    5. Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych.

        IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
    1. miejsce pracy: praca w biurze na I piętrze, budynek i pomieszczenie pracy niedostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
    2. czas pracy: praca na 3/4 etatu (30 godzin) w dni robocze: poniedziałek, wtorek i czwartek od 800 – do  1400, w środę od 800 do 1500 oraz w piątek od 700 do 1200.
    3. stanowisko pracy: praca ze stałym korzystaniem z komputera;
    4. okres zawarcia umowy: umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, na 6 miesięcy.

        V. W miesiącu październiku 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełno-sprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

        VI. Wymagane dokumenty:
    1) list motywacyjny, życiorys (CV)2;
    2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie na druku podanym do ogłoszenia;
    3) informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na druku załączonym do ogłoszenia;
    4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
    5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach;
    6) kopie świadectw pracy;
    7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz zdolności do czynności prawnych;
    8) oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne3;
    9) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
    10) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku urzędniczym.

        VII. Informacje dodatkowe:
    1) kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Urzędu Gminy w Świątkach na zgłoszoną ofertę, a także nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
    2) Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świątkach.

    3) Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane do zatrudnienia można odbierać w terminie do 15 lutego 2021 roku. Dokumenty nie odebrane zostaną odesłane na adres podany w dokumentach aplikacyjnych.

        VIII. Termin składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pokój nr 17 lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Świątkach,  Świątki 87, 11-008 Świątki z dopiskiem:
"Dotyczy naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obrony ludności, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych" w terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku do godziny 12:00.

        IX. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w Zarządzeniu poniżej.