CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Od dnia 01 lipca 2021 r. ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2127) utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami - złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Deklaracja ta, będzie częścią tzw. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolskiego rejestru źródeł ciepła. Baza zawierać będzie informacje zarówno na temat domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej czy lokali usługowych. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5 000 zł.

Czas na złożenie deklaracji zależeć będzie od stanu budynku. Dla istniejących już budynków będzie to 12 miesięcy licząc od 1 lipca, dla budynków nowobudowanych – 14 dni od pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracja będzie zawierać podstawowe dane dotyczące nieruchomości tj. dane osobowe właściciela lub zarządcy, telefon, adres e-mail, dokładny adres budynku, a przede wszystkim liczbę i rodzaj źródeł ciepła, ich przeznaczenie i rodzaj stosowanego paliwa.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, (konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, e-dowodu lub podpisu kwalifikowanego - jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego,  że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji,
  • w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać pocztą albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy   w Świątkach pod adresem Świątki 87, 11-008 Świątki

 Do Ewidencji Emisyjności Budynków będą również wpisywane informacje pochodzące z rejestrów kontroli i interwencji. Ustawa mówi m.in. o kontrolach kominiarskich, kontrolach przedsiębiorców prowadzonych przez inspekcję ochrony środowiska, kontrolach dotyczących gospodarowania odpadami czy ściekami. Za budowę systemu CEEB odpowiedzialny jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zachęcamy do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.


Szczegółowe informacje można także uzyskać w Referacie Komunalno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Świątkach  tel 89 616 98 83 wew.114