Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Przetarg na dostweaę, zakup jednej sztuki fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej w ramach projektu „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą w Gminie Świątki”

CPV:
34144710

Tryb zamówienia:
Przetarg tryb podstawowy art. 275 ust.2

Warunki:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 300 000,00. zł.
2. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3, polegające na dostawie ładowarki teleskopowej, o parametrach nie mniejszych niż opisane w OPZ.
2) Posiada Serwis mobilny zdolny do wykonywania przegłądów gwarancyjnych i serwisowych na miejscu w siedzibie zamawiajacego. Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu takiego serwisu. Załącznik nr 4

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.


Termin realizacji:
16 września 2021 roku

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
Miniportal
Identyfikator miniPortalu 9821b821-784f-41b0-a5f3-f1e25c5529a6


Oferty można składać do:
2021-07-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-07-27 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Miniportal
Identyfikator miniPortalu 9821b821-784f-41b0-a5f3-f1e25c5529a6


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1. Cena (C) - 60
2. Okres gwarancji i rękojmi (G) - 20
3. Czas reakcji serwisowej (R) - 20


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące