W sprawie:
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świątki

Data uchwały:
2022-06-08

Numer uchwały:
XLIV/372/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia