Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
"Dostawa posiłków do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Żłobka Publicznego od 01 września 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku"


CPV:
1. 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków,
2. 55322000-3 Usługi gotowania posiłków.
3. 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków


Tryb zamówienia:
Tryb Podstawowy Art.275 pkt 2

Warunki:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowe:
a) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejsza niż 350 000,00zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykaże, że do realizacji zamówienia skieruje co najmniej 1 (jedną) osobę posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu kucharza i posiadającą co najmniej roczne doświadczenie w zbiorowym żywieniu
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej
lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Termin realizacji:
12 m-cy

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
identyfikator miniportalu dbf66f22-30d0-41e9-9f47-8598d0659af9

Oferty można składać do:
2022-08-05 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-08-05 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
Deszyfrowanie MiniPortalu identyfikator miniportalu dbf66f22-30d0-41e9-9f47-8598d0659af9

Kryteria wyboru:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
Cena (C) - 60
Termin Płatności - 40
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium „Cena (C)” (waga 60%) zostaną obliczone według wzoru:
gdzie,
C – ilość punktów za kryterium cena,
Cn – najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy
wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punkty za kryterium „Termin płatności (T)” zostaną przyznane w skali:
Termin płatności
Liczba punktów
7 dni - 0 pkt
14 dni - 20 pkt
30 dni - 40 pkt
5. Ilość punktów przyznanych ofercie, zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = C + T
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące