Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
Przebudowa czterech dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego w miejscowości Świątki

CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

Warunki:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), 4. Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj: a) Zrealizował zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 roboty budowlane w zakresie budowy drogi z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 0,5 km każda. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej. b) Wykaże, że dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą co najmniej 3- letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w posiadanej specjalności. Uprawnienia posiadane przez osobę wskazaną powyżej, w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych, przez osobę wskazaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez wskazane osoby: • uprawnień równoważnych względem wymaganych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub: • uprawnień równoważnych względem wymaganych, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.) lub: • uprawnień równoważnych względem wymaganych, nabytych w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Termin realizacji:
400 dni

Osoba odpowiedzialna:
Kamil Różacki

Miejsce składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu MINIPORTAL Identyfikator postępowania 235b0401-5cf9-4ea1-9426-3936e9ad5975


Oferty można składać do:
2022-08-23 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-08-23 godz: 09:00

Miejsce otwarcia ofert:
MiniPortalIdentyfikator postępowania 235b0401-5cf9-4ea1-9426-3936e9ad5975

Kryteria wyboru:

Oferowana cena – 60%
Okres gwarancji i rękojmi – 40%


Wadium:
30 000,00 zł

Uwagi:
Adres poczty elektronicznej: kpzamowienia@gmail.com

Firmy uczestniczące