Zamawiający:
Gmina Świątki

Tytuł przetargu:
„Dostawa i wdrożenie sprzętu w ramach projektów Cyfrowa Gmina” i „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” IV Identyfikator postępowania de3fa488-4c58-4018-8195-2bcc359ef55c

CPV:
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania


Tryb zamówienia:
Tryb Podstawowy art 275 pkt 2

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.2. Uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wnika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków, które spełni Wykonawca.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1.4.1. Dla części 3 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum 2 zamówienia, w których elementem była dostawa systemu antywirusowego, w projektach o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych) każdy.
1.4.2. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum 1 zamówienie, w którym elementem była dostawa sprzętu komputerowego dla JST, w projektach o wartości nie mniejszej niż:
Dla części 1 - 60 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Dla części 2 - 300 000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych).
1.4.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunków Wykonawcy wykazują łącznie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych;
4. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.


Termin realizacji:
110 dni

Osoba odpowiedzialna:
Zbigniew Wojtera

Miejsce składania ofert:
MiniPortal Identyfikator postępowania de3fa488-4c58-4018-8195-2bcc359ef55c

Oferty można składać do:
2022-08-25 godz: 08:00

Otwarcie ofert:
2022-08-25 godz: 08:30

Miejsce otwarcia ofert:
MiniPortal Identyfikator postępowania de3fa488-4c58-4018-8195-2bcc359ef55c

Kryteria wyboru:
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Część 1
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. Cena (C) 60%
2. Wydajność procesora w Laptop v1 (G1) 20%
3. Dodatkowa gwarancja na Laptop v1 (G2) 20%
1. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).
Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + G1 + G2
gdzie: W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

2. Wartość punktowa w kryterium cena - będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ----------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt.

3. Wartość punktowa w Wydajność procesora w Laptopach – w ofercie należy podać model oferowanych procesorów. Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów:
Laptop v1 – min.10 000 pkt CPU Mark - 0 pkt

1 pkt, za każde dodatkowe 250 pkt w testach wydajności CPU Mark ponad wymagane minimum określone w SWZ.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium Wydajność procesora w komputerach wynosi 20 pkt.
4. Wartość punktowa w Dodatkowa gwarancja na komputery – przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów: 1 pkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad minimalny wymagany w SWZ
minimalny Okres gwarancji 36 miesiące = O pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium dodatkowa gwarancja wynosi
20 pkt.
UWAGA !!! w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż okres punktowany, Zamawiający ofertę uzna za zgodną z SWZ i przyzna jej maksymalną liczbę punktów 20, w umowie zostanie wpisana ilość miesięcy podana w ofercie przez wykonawcę.

Część 2
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie
4. Cena (C) 60%
5. Wydajność procesora w Laptop v2 (G1) 20%
6. Dodatkowa gwarancja na Laptop v2 (G2) 20%
5. Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).
Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + G1 + G2
gdzie: W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria

6. Wartość punktowa w kryterium cena - będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ----------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt.

7. Wartość punktowa w Wydajność procesora w Laptopach – w ofercie należy podać model oferowanych procesorów. Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów:

Laptop v2 (PPGR) – min 5000 pkt CPU Mark – 0 pkt
1 pkt, za każde dodatkowe 250 pkt w testach wydajności CPU Mark ponad wymagane minimum określone w SWZ.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium Wydajność procesora w komputerach wynosi 20 pkt.
8. Wartość punktowa w Dodatkowa gwarancja na komputery – przyznana zostanie odpowiednia liczba punktów: 1 pkt za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad minimalny wymagany w SWZ minimalny Okres gwarancji 24 miesiące = O pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium dodatkowa gwarancja
wynosi 20 pkt.
UWAGA !!! w przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż okres punktowany, Zamawiający ofertę uzna za zgodną z SWZ i przyzna jej maksymalną liczbę punktów 20, w umowie zostanie wpisana ilość miesięcy w ofercie przez wykonawcę.


Część 3
1. Oferty Części 3 będą oceniane według następujących kryteriów oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie
Cena (C) 60%
Termin dostawy licencji T 40%
Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).
2. Punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
W = C + T
gdzie: W – ocena końcowa oferty – to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria
Wartość punktowa w kryterium cena - będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego wzoru:
cena oferty najniższej
C = ----------------------------------------------- x 60
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 60 pkt.

3. Termin dostawy licencji – waga 40%
Liczba punktów, jaką można uzyskać w kryterium, wskazana będzie na podstawie wybranego przez Wykonawcę Wariantu,
Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt., przy czym 1% tj. 1 pkt.

Termin dostawy licencji 21 dni 18 dni 14 dni 10 dni 7 dni
Przyznane punkty 0 pkt 10 pkt 20 pkt 30 pkt 40 pkt

UWAGA !!! w przypadku zaoferowania okresu mniejszego niż 7 dni, Zamawiający ofertę uzna za zgodną z SWZ i przyzna jej maksymalną liczbę punktów 40, w umowie zostanie wpisana ilość dni podana przez wykonawcę.

4. Wybór oferty zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria, za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące