O G Ł O S Z E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559, 1005, 1079)

informuję o zwołaniu
w dniu 29 września 2022 roku o godz. 9:00
XLVI Sesji Rady Gminy Świątki
w sali narad Urzędu Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad XLVI sesji Rady Gminy Świątki.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV oraz XLV sesji Rady Gminy Świątki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie pomiędzy XLIV, a XLVI sesją.
5. Projekt uchwały Nr XLVI/378/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świątki na lata 2022 – 2036.
6. Projekt uchwały Nr XLVI/379/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie zmiany budżetu Gminy Świątki na rok 2022.
7. Projekt uchwały Nr XLVI/380/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Projekt uchwały Nr XLVI/381/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Projekt uchwały Nr XLVI/382/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Świątki,   a Gminą Dobre Miasto oraz Gminą Jonkowo w sprawie powierzenia Gminie Świątki wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
10. Projekt uchwały Nr XLVI/383/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 5 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
11. Projekt uchwały Nr XLVI/384/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
12. Projekt uchwały Nr XLVI/385/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
13. Projekt uchwały Nr XLVI/386/2022 Rady Gminy Świątki zmieniającej uchwałę Nr XXIII/167/2006 Rady Gminy Świątki z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów i logopedów.
14. Projekt uchwały Nr XLVI/387/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym w Świątkach, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat.
15. Projekt uchwały Nr XLVI/388/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Świątki.
16. Projekt uchwały Nr XLVI/389/2022 Rady Gminy Świątki w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 163/30 obręb Włodowo, Gmina Świątki.
17. Stanowisko Rady Gminy Świątki w sprawie wzrostu cen za energię elektryczną.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacja Wójta o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
20. Wolne wnioski i informacje: wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Fabryka Kreatywności” w Świątkach, w sprawie funkcjonowania Spółdzielni.
21. Zamknięcie sesji.

Zapraszam do transmisji XLVI sesji Rady Gminy Świątki na żywo:
https://www.youtube.com/channel/UCJXnCgtT-pQQKjY3yh-4Otg

Przewodniczący
Rady Gminy Świątki
/-/ Franciszek Płotnikowski