Świątki, dnia 16 kwietnia 2007r

O G ŁO S Z E N I E

Wójt Gminy w Świątkach , działając zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.Nr 261 poz poz. 2603) oraz $ 12 Rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania

przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub

jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z 2004r)

O g ł a s z a   p r z e t a r g    u s t n y       n i e o g r a n i c z o n y

Na sprzedaż działki nr 400/2 o pow. 48 912 m2 – żwirownia, oraz działki nr 400/3

o pow. 600 m2 stanowiąej drogę dojazdową do żwirowni, położonych w Gołogórze,

gmina Świątki. Na działce znajdują się udokumentowane złoża kruszywa naturalnego

przeznaczone do eksploatacji.

- Cena wywoławcza - 311 448 zł + Vat

Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2007r o godz. 10oo w pok. Nr 1 w Urzędzie

Gminy Świątki. W przetargu mogą brać udział, osoby które wpłacą wadium w wys. 10%

podanej wartości , w Urzędzie Gminy w Świątkach do dnia 21.05.2007 r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.