Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przeds. ubiegający się o uzyskanie zezw. na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruch. oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transp. nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr 0151/7/2008

 

Wójta Gminy Świątki

 

 

z dnia  10 kwietnia 2008 roku

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości               i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) oraz § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r.  Nr 5 poz. 33), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

 

 

I.          dotyczące prowadzonej działalności, wyposażenia technicznego pojazdów i pojemników na odpady:

1.         prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy,

2.         prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych              i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej,

3.         posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr  62 poz. 628 z póz. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie  ubiega się,

4.         do przewozu odpadów należy używać specjalistycznych pojazdów, przystosowanych do opróżniania pojemników na odpady. Stan techniczny pojazdów powinien zapewniać transport odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska ,

nieczystości ciekłe powinny być odbierane i przewożone z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów i przyczep ciągnikowych asenizacyjnych będących w stanie technicznym zapewniającym bezpieczny dla środowiska transport nieczystości,

6.         samochody służące do przewożenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych powinny być szczelne i oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

7.         samochody odbierające nieczystości ciekłe powinny spełniać wymogi określone     w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury a dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

8.         posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Światki i zapisami PGO,

9.         posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, odbioru odpadów zebranych selektywnie zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Światki i PGO,

10.       posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów wielkogabarytowych,

11.       posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory itp.

12        posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów z remontów,

13.       przedsiębiorca jest obowiązany wyposażyć klienta, z którym ma podpisaną umowę, w pojemniki lub worki określone w Uchwale Nr XIII/69/2008 Rady Gminy Światki z  dnia 7 lutego 2008 roku  w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świątki ,

14.       przedsiębiorca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników na odpady,

15.       pojemniki na odpady musza być znormalizowane, przystosowane do mechanicznego opróżniania lub transportu przez specjalistyczne samochody,

16.       przedsiębiorca jest obowiązany do codziennego mycia i dezynfekcji sprzętu używanego do transportu odpadów i nieczystości ciekłych.

 

II. dotyczące bazy transportowej:

 

1.         przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na której położona jest baza transportowa,

2.         teren bazy musi być ogrodzony i utwardzony oraz posiadać niezbędne zaplecze socjalno – techniczne,

3.         baza powinna być wyposażona w instalacje i urządzenia przystosowane do mycia     i dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady,

4.         teren bazy powinien być skanalizowany,

5.         posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617)

6.         woda z mycia i dezynfekcji pojemników i pojazdów powinna spływać do kanalizacji sanitarnej poprzez separator,

7.         przedsiębiorca powinien posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie i uruchomienie odbioru selektywnego odpadów zgodnie z planem gospodarki odpadami dla Gminy Świątki oraz Uchwałą Nr XIII/69/2008 Rady Gminy Światki  z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świątki ,

8.         przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie i obliczanie średniego poziomu selekcji,

9.         posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu zgodnie                   z wyznaczonymi limitami w PGO w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym,

10.       przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622),               w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Wójtowi Gminy Światki  wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi       w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

11.       przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z art.. 9a ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622), do sporządzania i przekazywania Wójtowi Gminy Światki  informacji dotyczącej:

a)         masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości     i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy Świątki w terminie do końca kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b)         sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c)         masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d)         masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

 

 

III. dotyczące miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

 

1.         przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru:

a)         nieczystości ciekłych przez stację zlewną znajdującą się na oczyszczalni miejskiej w Świątkach ,

b)         odpadów komunalnych nie podlegających selekcji przez składowisko odpadów komunalnych o uregulowanej sytuacji formalno – prawnej,

c)         zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej              i z aluminium oraz metali przez uprawniony zakład (odbiorcę),

d)         zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez uprawniony zakład (odbiorcę),

e)         zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych przez uprawniony zakład (odbiorcę),

f)          zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów przez uprawniony zakład (odbiorcę),

g)         zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji przez kompostowanie.

 

§ 2

 

Przedsiębiorca powinien ściśle przestrzegać postanowień zawartych w Uchwale Nr XIII/69/2008 Rady Gminy Światki  z dnia 7 lutego 2008 roku  w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Światki.

 

§ 3

 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie w miejscach zwyczajowo przyjętych, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Światki oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

Wójt Gminy Świątki

 

mgr inż. Janusz Sypiański

Metadane

Źródło informacji:Barbara Wasilewska
Data utworzenia:2008-04-09 09:22:09
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2008-04-10 09:22:04
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2008-04-10 09:31:27
Ostatnia zmiana:2008-04-10 09:31:23
Ilość wyświetleń:1741
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij