Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Świątki

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świątkach

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Świątki
ogłasza konkurs na stanowisko    

 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach

  Świątki 95, 11-008 Świątki

 Na podstawie art. 63 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996) Wójt Gminy Świątki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Świątki 95, 11-008 Świątki.

 Do konkursu może przystąpić osoba, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dziennik Ustaw z 2017 r, Nr 184, poz. 1597)

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
    1) List motywacyjny, zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach;
    2) CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
    3) oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
        a) imię (imiona) i nazwisko;
        b) datę i miejsce urodzenia;
        c) obywatelstwo;
        d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
    4) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
    5) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
    6) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 931) – w przypadku cudzoziemca;
    7) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
    9) oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    10) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późniejszymi zmianami);
    11) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późniejszymi zmianami) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
    12) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
    13) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
    14) oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
    15) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
2. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 12 i 13 niniejszego ogłoszenia.
3. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach” w terminie do dnia 14 czerwca 2018 roku do godziny 1500, na adres: Urząd Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Świątkach po terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Świątki. Konkurs odbędzie się w Urzędzie Gminy w Świątkach, Świątki 87, 11-008 Świątki.
5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
6. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego. Brak aktualnego Zapytania skutkuje nie podpisaniem umowy o pracę.
7. Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach, Świątki 95, 11-008 Świątki nastąpi od dnia 1 września 2018 roku.

 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczono  na  tablicy                                                                 

ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Świątki                           

Świątki 87, 11-008 Świątki                                                      

oraz na stronie internetowej                                                                

 http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3522 z dnia 29.05.2018  r.     

http://www.ko.olsztyn.pl/category/kuratorium/ogloszenia-o-konkursach-na-stanowisko-dyrektora-publicznego-przedszkola-szkoly-placowki/

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 31 - ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ZSP (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:sekretarz Gminy
Źródło informacji:Sekretarz Gminy
Data utworzenia:2018-05-29 10:47:17
Wprowadził do systemu:Wojtera Zbigniew
Data wprowadzenia:2018-05-29 10:47:32
Opublikował:Wojtera Zbigniew
Data publikacji:2018-05-29 11:08:44
Ostatnia zmiana:2018-06-05 10:03:39
Ilość wyświetleń:725
Urząd Gminy w Światkach
Świątki 87, 11-008 Świątki

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij